STH
Seniko studio
STH
18.06.2006. O STH
Sindikat trgovine hrvatske predstavlja najveći sindikat trgovačke djelatnosti i ujedno brojčano najjaču radničku udrugu u Hrvatskoj. Udruženi smo u Savez samostalnih sindikata Hrvatske, konfederaciju koja predstavlja najjaču sindikalnu središnjicu u Hrvatskoj. Sa potpisanim Kolektivnim ugovorom za djelatnost trgovine, reprezentativnosti u državnim okvirima, Statutom i Pravilnikom o materijalno-financijskom poslovanju uređenom po europskim standardima, sa kvalitetnom mrežom regionalnih ureda sa čijim aktivnostima pokrivamo cijelu Hrvatsku i sa pravnim zastupanjima u radno-pravnim sudskim sporovima, Sindikat trgovine Hrvatske je postao radnička udruga koja je spremna i sposobna ponuditi zaštitu i pomoć svakom svojem članu.

Promjena sistema socijalne zaštite, mirovinskog osiguranja, kao i nove najave izmjena Zakona o radu, kojima će se prava radnika još više pokušati smanjiti, utjecat će uvelike na preživljački i radnopravni položaj svih radnika. Već i samo ovi nadolazeći događaji trebali bi poticati radnike da se učlane u Sindikat trgovine Hrvatske. Privatizacijski proces i proces denacionalizacije su završeni u ovom prošlom razdoblju, te su radnicima ostavili ožiljke i definirali vlasnike. Kapital i njegovi vlasnici postali su prevladavajući faktor u gospodarskom, kao i političkom životu. Poslodavci se sve više udružuju u gospodarska i druga interesna udruženja i klubove, preko kojih mogu utjecati na smanjivanje radničkih prava, a sve prvenstveno radi stjecanja većeg profita Hrvatski su radnici postali pretihi. O radničkim pravima odlučuju neki novi poslodavci, koje zanima samo profit, koji pripada samo njima. S programom aktivnosti do Skupštine Sindikata trgovine Hrvatske, koja se održao u ljetu 2002. i Statutom, kao osnovnim dokumentom poslovanja, članu nudimo sljedeće usluge:
1. PRIPREMA, PROVEDBA I ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA
Nakon višemjesečnih napornih pregovora s Udrugom poslodavaca trgovine Hrvatske, Sindikat trgovine Hrvatske je u prosincu 1997. godine potpisao Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine. Objavljen je u Narodnim novinama broj 41/98. i još je uvijek na snazi. Kolektivni ugovor, kao osnovni instrument za definiranje radničkih prava, plaća i ostalih materijalnih prava, plaćanje svih troškova u svezi sa radom i uvjeta za rad sindikata vrijedi za sve radnike u djelatnosti trgovine, koja je Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti definirana pod slovom G-Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo. Kako bi svi naši članovi bili detaljno upoznati sa pravima, koja im pripadaju, prvo smo tiskali za svakog sindikalnog povjerenika brošure sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost trgovine i organizirali edukacijske seminare na kojima smo ih uvježbavali da objasne sva prava iz Kolektivnog ugovora radnicima - našim članovima. Također smo i organizirali seminare na kojima su mogli vidjeti i čuti za sve moguće načine obračuna plaće u djelatnosti trgovine, koja je pogotovo specifična zbog pojave stimulacije. Pokrenuli smo nove procese pojedinačnog pregovaranja za sklapanje kolektivnih ugovora na razini pojedinačnog trgovačkog društva, u kojima pokušavamo ugovoriti obrazac za obračun plaće sa elementima koji su propisani Zakonom o radu, budući da je od ožujka 2001. obračun plaće postao vjerodostojna isprava, kojom radnik na sudu potražuje svoje neisplaćene plaće i primanja po osnovi rada. Kolektivni ugovor i obračun plaće sa primjerima, definicijama i mogućnošću individualnog izračuna nalaze se i na našim internet stranicama pod PLAĆE. Zato u Sindikatu trgovine Hrvatske savjetujemo svakom našem članu, da se prvo, kada je pred potpisom ugovora o radu, ili nekog drugog radnog sporazuma, kao i prilikom primitka obračuna plaće, isplate plaće i svih pripadajućih dodataka na plaću, informira da li su visine nuđenih prava od strane poslodavca, ili visine već dobivenih prava, u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost trgovine. To mogu učiniti tako da se obrate u naše urede gdje će dobiti savjet stručnjaka, ili poznatim sindikalnim povjerenicima koji će ih uputiti konkretnom savjetniku. Na taj način članovima možemo pomoći savjetom, pripremom tužbe, ili organiziranjem razgovora sa poslodavcem.
2. BESPLATNA STRUČNA I PRAVNA POMOĆ
Radnik ima kod ugovaranja ili traženja svojih prava iz radnog odnosa zahtjevati zastupanje i pravnu prisutnost od strane sindikata kod poslodavca na sudovima i sličnim institucijama. Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju svi članovi STH, koji najmanje 3 mjeseca prije nastanka događaja koji zahtjeva pravnu pomoć, plaća uredno sindikalnu članarinu. Pravna pomoć organizirana je u svim regionalnim uredima STH i uredima Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, koji pokrivaju cijeli teritorij Republike Hrvatske. Besplatna stručna i pravna pomoć članu je osigara u slučajevima kršenja prava iz Kolektivnog ugovora, ugovora o radu i Zakona o radu.

3. RADNO VRIJEME TRGOVINA
Jedna od najvažnijih aktivnosti, na kojoj STH radi već više godina, je regulacija radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine. Od Vlade Republike Hrvatske, koja je donjela za STH neprihvatljiv Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica, zahtijevamo hitne promjene, koje bi radnicima omogućile i osigurale redovni dnevni, tjedni i godišnji odmor. Razgovaramo sa dvije parlamentarne stranke o pokretanju novih postupka za donošenje Zakona o radnom vremenu, kojim bi se na jedinstven način reguliralo radno vrijeme u čitavoj Hrvatskoj, uvažavajući potrebe turističke sezone.
4. POMOĆI ČLANOVIMA IZ SINDIKALNE ČLANARINE
Ove pomoći se članovima STH isplaćuju na temelju usvojenoga Pravilnika o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i organa Sindikata trgovine Hrvatske. Usvajanjem ovog Pravilnika definirana je i visina sindikalne članarine u iznosu od 1% od bruto plaće. Članarina se ne troši samo na redovne aktivnosti, dio članarine ima strogo namjensku ulogu. Oformljen je Fond solidarnosti, koji socijalno ugroženim članovima i članovima unesrećenim elementarnim nesrećama omogućava dodjelu simboličnih sredstava po unaprijed utvrđenim kriterijima. Više nego ikada moramo se izboriti i za poštivanje prava iz Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine, vezanih uz solidarnu pomoć, koja na prijedlog sindikata plaća poslodavac.

5. KOLEKTIVNO OSIGURANJE
Iniciranjem kolektivnog pregovaranja na razini pojedinog društva, kreirali smo i odredbe o kolektivnom osiguranju. Ovisno o pregovaračkim kvalitetama članova pregovaračkog tima STH tijekom pregovora, utvrdit će se i visina kolektivnog osiguranja za sve radnike - članove STH zaposlene kod dotičnog poslodavca sa kojim se i pokrenuo proces pregovaranja za sklapanje kolektivnog ugovora i koji će uplaćivati mjesečne premije osiguranja za svakoj člana. Ugovaranjem ovog prava, član će biti osiguran u slučaju ozljede na radu, nastanka invalidnosti ili smrti.

6. NAKNADA PLAĆE U SLUČAJU ŠTRAJKA STH
mjesečno izdvaja od prikupljene članarine sredstva u Štrajkački fond. Upotreba sredstva štrajkačkog fonda i pravo za ostvarivanje naknade plaće iz tog fonda, uređeni su u posebnom pravilniku STH. Svrha ovog fonda je osigurati sredstva iz kojih bi se članovima financirala naknada plaće u slučaju organiziranja štrajka u djelatnosti trgovine.
7. EDUKACIJA I OSPOSOBLJAVANJE
Za članove STH, a prvenstveno sindikalne povjerenike i povjerenice, osigurali smo pravo i mogućnosti za educiranje i osposobljavanje u sljedećim područjima: kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora, radno pravo, trgovačko pravo i drugi srodni zakoni (upoznavanje sa njihovim odredbama, upotrebnom i kršenjem prava radnika),radničko suodlučivanje, zaštita na radu, humanizacija radnih mjesta, obračun plaće, informatička edukacija. Edukacija se provodi putem programa Centra za industrijsku demokraciju SSSH ili u samostalnoj organizaciji, gdje su predavači stručnjaci STH i njihove kolege iz renomiranih hrvatskih institucija.

8. INFORMIRANJE ČLANOVA STH O MIROVINSKOJ REFORMI
Diljem teritorija Republike Hrvatske stručnjaci STH završavaju akciju informiranja radnika o nadolazećoj mirovinskoj reformi koju Vlada Republike Hrvatske uvodi početkom sljedeće godine. Hrvatska prelazi na sasvim novi mirovinski sustav o kojem naši pravni stručnjaci radnicima trgovačke djelatnosti mogu pružiti objektivne i točne osnovne informacije.

9. SINDIKAT TRGOVINE HRVATSKE SE VEŽ GODINAMA ZALAŽE ZA SREĐIVANJE STANJA U DJELATNOSTI TRGOVINE
Zaključak sa 3. sjednice Republičkog odbora STH, održanog 22. veljače 2001. u Zagrebu
PRIJEDLOZI SINDIKATA TRGOVINE HRVATSKE OKO POBOLJŠANJA
STANJA U DJELATNOSTI TRGOVINE

1. Sindikat trgovine Hrvatske je već u dva navrata od Vlade premijera Valentića i od Vlade premijera Mateše zahtijevao formiranje zasebnog ministarstva trgovine i isti zahtjev uputit će i premijeru Račanu. Trgovine, s obzirom na svoj značaj i sveobuhvat u hrvatskom gospodarstvu, zavređuje puno veću pozornost nego je imala do sada. U Ministarstvu gospodarstva Sindikat trgovine do sada nije imao socijalnog partnera. Rješenje u pomoćniku ministra bez ikakovih samostalnih ovlaštenja je samo administrativni način rješavanja problema, koji naravno ne može dati zadovoljavajuće rezultate.

2. Nedostatna i neodgovarajuća zakonska regulativa uzrok je velikom broju problema koji postoje u trgovini, a neodgovarajuća primjena i nedostatan nadzor nad primjenom postojećih propisa su stalni generatori narastajućih problema. Zbog toga smatramo da su nužne promjene postojećeg Zakona o trgovini, Pravilnika o minimalno-tehničkim uvjetima za obavljanje trgovine, Zakona o carini, Zakona o obrtu, Zakona o inspekciji, Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o radu, Zakona o računovodstvu, Zakona o reviziji, Zakona oo vrijednosnim papirima itd., a potrebno je pod hitno donijeti Zakon o zaštiti potrošača.

3. Radno vrijeme u trgovini potrebno je regulirati zakonom vodeći računa da zakon ne ograničava turističku ponudu Hrvatske. Sadašnje rješenje regulacije radnog vremena je potpuno anarhično, bez ikakve mogućnosti nadzora, kontrole i sankcioniranja od strane nadležnih državnih službi. Kao dopunu ovom zakonu treba izmijeniti i Zakon o blagdanima i neradnim danima, na način da sadrži odredbe o kontroli i nadzoru nad primjenom njegovih odredbi i kaznene odredbe.

4. Rad na crno i sivu ekonomiju u djelatnosti trgovine treba svesti na najmanju moguću mjeru. Rad na crno može se suzbiti propisivanjem odgovarajuće stručne spreme za rad u trgovini, izmjenom Zakona o radu i izmjenom Zakona o obrtu, te primjenom minimalno-tehničkih uvjeta u trgovini. Sivu ekonomiju (šverc) država može sprijećiti efikasnijim državnim nadzorom tj. određivanjem minimalnog broja graničnih prijelaza za uvoz robe (najviše četiri).

5. Ulazak stranih trgovačkih lanaca mora se odvijati pod strogim državnim nadzorom, na način da se njihov ulazak odvija sukladno pozitivnim propisima. Vlada treba izgraditi i nadograditi postojeći sustav, te osigurati efikasno provođenje nadzora nad primjenom istih (građevinskih dozvola, suglasnost nadležnog ministarstva, omjer prodaje domaće i strane robe, itd).

6.Vlada, odnosno resorno ministarstvo, mora biti organizator priprema gospodarskih subjekata za njihovu efikasnu prilagodbu prilikom ulaska Hrvatske u europske i svjetske integracije (CEFTA, EFTA, EU, WTO).
7. Vlada, odnosno resorno ministarstvo mora sačiniti i sprovesti koncept okrupnjavanja domaće trgovine, sukladno postojećim europskim trendovima i to nizom poticajnih mjera u svrhu spajanja društava, kako bi domaća trgovina spremno dočekala konkurenciju nadolazeće strane trgovine.

8. Vlada, također nizom poticajnih mjera treba osigurati da trgovina postane adekvatni dio turističke ponude Hrvatske.

9. Da bi se sve navedeno sprovelo, nužno je osnovati na poticaj Vlade RH tripartitno tijelo (sindikata, poslodavca, vlade) koje bi zajedničkim naporima, svatko u svojoj domeni stvarao okruženje i uvjete za realizaciju dogovorenih zadataka i ciljeva.

10. MEĐUNARODNA SURADNJA
Sindikat trgovine Hrvatske je od 1994. punopravni član međunarodne sindikalne federacije trgovačkih radnika - UNI-ja, gdje vrlo aktivno sudjeluje u radu svih organa i na izvoru je svih informacija i zbivanja u svjetskoj trgovini, koje nastoji primjeniti i u našoj zemlji.

11. KAKO SE UČLANITI?
U Sindikat trgovine Hrvatske danas je učlanjeno 30.000 radnika. Radnici zaposleni u djelatnosti trgovine lako postanu naši članovi, bez obzira na veličinu ili vrstu vlasništva poslodavca kod kojega su zaposleni. Informacije o adresama ureda, telefonima i imenima osoba za kontakt nalaze se na linku REGIONALNI UREDI. Lako nazovete i zatražite pomoć, pitate, dobijete odgovor, ugovorite termin za sastanak sa našim stručnim savjetnicima u regionalnim uredima, primite pristupnicu za učlanjenje sa svim informacijama o pravima i obvezima članova. Učlaniti se možete i na linku PRISTUPNICA. Potrebno je samo točno ispuniti rubrike traženim podacima kako bismo vam mogli poslati vašu iskaznicu člana, pomoću koje ćete moći ostvarivati svoja prava, kao i sve ostale mjesečne obavijesti u newsletter obliku.

Ne zaboravite

Povezani članci
13.02.13 Vijesti
Dogovorena prva faza izmjena Zakona o radu
06.07.11 Financije i gospodarstvo
Vlada i sindikati zajedno za uspjeh referenduma
07.10.10 Vijesti
Sindikati: Bez plaće radi 70.000 ljudi
17.03.10 Vijesti
Ana Knežević: Počele konzultacije za generalni štrajk
28.10.09 Vijesti
SSSH: Veliki sindikalni prosvjed u subotu, 14. studenoga, na Trgu bana Jelačića
21.11.08 Vijesti
SSSH: Objavljen godišnji pregled kršenja sindikalnih prava u svijetu
24.06.07 Vijesti
Ana Knežević izabrana za potpredsjednicu ITUC-a
24.04.07 Vijesti
HUS: sindikati će 1. svibnja obilježiti prosvjedom na Jelačićevu trgu i tradicionalnim okupljanjem u Maksimiru
18.04.07 Vijesti
Sindikati o podjeli imovine bivšeg Saveza sindikata Jugoslavije
31.03.07 Više i visoke škole (državne)
Sindikalne središnjice protiv povećanja školarina
27.03.07 Vijesti
Sindikat poziva poslodavce u trgovini da zatvore prodavaonice na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak
31.08.06 Vijesti
Sindikalna košarica
14.08.06 Vijesti
Sindikat traži da zabrana rada nedjeljom obuhvati rujan
12.07.06 Korisni linkovi
Korisni linkovi
12.07.06 Pristupnica
Pristupnica
   
 
 
Tražilica
 
 
Newsletter

Želite li primati
gospodarske novosti
na Vaš e-mail?
Prijavite se odmah!

E-mail:
Anketa