O marketingu
Seniko studio
Brandovi
19.05.2008. (Hrvoje Slišković) Jana u New Yorku: Prava američka priča o uspjehu
U relativno kratkom roku hrvatska je voda Jana pokorila New York. Sada se kreće u osvajanje ostatka američkog tržišta

U Hr­vat­sku su sti­gle pri­če o pri­su­tno­sti mi­ne­ral­ne vo­de Ja­na u sva­ko­dne­vnom ži­vo­tu New ­Yorka, ali nešto je sa­svim dru­go ka­da to sa­mi pri­mi­je­ti­te na uli­ca­ma i u lo­ka­li­ma gra­da ko­ji ni­ka­da ne spa­va. Ri­je­tko se ko­ji naš pro­i­zvod mo­že po­hva­li­ti ta­kvim re­zul­ta­ti­ma.

Pr­va izne­na­đe­nja mo­že­te do­ži­vje­ti ako odlu­či­te do­ru­čko­va­ti u je­dnom od broj­nih “de­jli­ja” u Pe­toj ave­ni­ji. Do­đe­te pre­za­lo­ga­ji­ti i vi­di­te ka­ko u hla­dnja­ci­ma do­mi­ni­ra­ju pre­po­zna­tlji­ve bo­ce Ja­ne.

Je­dna­ko je i u broj­nim dru­gim re­sto­ra­ni­ma, du­ća­ni­ma, a i Ma­di­son ­Square Gar­de­nu. Ja­na je slu­žbe­na mi­ne­ral­na vo­da naj­po­zna­ti­je svjet­ske dvo­ra­ne, do­ma ho­ke­jaških i košar­kaških klu­bo­va New ­York Ran­ger­sa i New ­York Knic­ksa.

To zna­či da se je­di­no ta vo­da mo­že ku­pi­ti ti­je­kom nji­ho­vih uta­kmi­ca, ali i na osta­lim do­ga­đa­ji­ma u toj le­gen­dar­noj dvo­ra­ni. Ve­li­ki ­boks me­če­vi, cir­ku­ske pred­sta­ve i kon­cer­ti svi uz re­kla­me Ja­ne na se­ma­fo­ri­ma, uz par­ket i ­ispod le­da.

A u mje­se­ci­ma u ko­ji­ma su na­vi­ja­či košar­kaša Knic­ksa ugla­vnom bi­li ra­zo­ča­ra­ni po­ra­zi­ma hla­dna im je Ja­na slu­ži­la kao do­bro­došlo os­vje­že­nje.

U da­našnje vri­je­me lju­di sve više kon­zu­mi­ra­ju mi­ne­ral­nu vo­du, a za ­imidž naše vo­de iz izvo­ra Sve­te Ja­ne po­se­bno do­bro izgle­da ka­da pre­po­zna­tlji­vu pol­li­tar­sku bo­cu u ru­ka­ma dr­že ­Beyonce, Bru­ce ­Willis ili naj­po­zna­ti­ja glu­ma­čka bra­ća ­Baldwin, u što smo se i sa­mi uspje­li uvje­ri­ti po­sje­tivši uta­kmi­cu NBA li­ge New ­York ­Knicks - Mi­a­mi He­at.

- Lju­di u Los An­ge­le­su, Chi­ca­gu i dru­gim gra­do­vi­ma vi­de re­kla­mu za Ja­nu, a oni ko­ji po­sje­te ovu go­to­vo uvi­jek ra­spro­da­nu dvo­ra­nu mo­gu tu vo­du ku­pi­ti u du­ća­ni­ma ko­ji su već dva blo­ka da­lje. U Ame­ri­ci je pro­da­ja so­ko­va u pa­du, a vo­de u bo­ci u po­ra­stu - obja­snio nam je viši pot­pred­sje­dnik za pro­da­ju Ron ­Easley.

Ra­di se o oso­bi ko­ju je pred­sje­dnik Ja­na ­North Ame­ri­ca Mo Stoj­no­vić sport­skim rje­čni­kom pred­sta­vio po­ja­ča­njem u ran­gu Ro­nal­da. ­

Easley je go­di­na­ma sku­pljao isku­stvo u kom­pa­ni­ja­ma po­put Pe­psi­ja, Ava­lo­na, Mo­nar­cha i Fi­ji ­Watera - po­zna­tog bran­da vo­de u bo­ci unu­tar pre­mi­um se­gmen­ta... - Ka­da sam sa­gle­da­vao tr­žište vo­da u bo­ci, tra­žio sam odre­đe­ne po­se­bno­sti, a Ja­na tu pre­dnja­či.
Ra­di se o je­din­stve­noj, vr­lo spe­ci­fi­čnoj vo­di ko­ja pru­ža ne­slu­će­ne mo­gu­ćno­sti - obra­zlo­žio je ­Easley ­svoj do­la­zak u Ja­nu.

Ugo­vor s Ma­di­son ­Square Gar­de­nom ko­ji je u po­go­nu naj­ma­nje 320 da­na go­dišnje odli­čan je za ­imidž kom­pa­ni­je, ali to je sa­mo šlag, to­čka na i ogro­mnog po­sla ko­ji je oba­vljen u naj­po­zna­ti­jem gra­du na svi­je­tu s je­dnim od naj­za­htje­vni­jih tr­žišta.

Ja­nu da­nas mo­že­te pro­na­ći u hla­dnja­ci­ma broj­nih tr­go­va­čkih i far­ma­ce­ut­skih la­na­ca po­put ­Walgreen’sa (5,000.000 ku­pa­ca dne­vno u SAD-u), ­Whole Fo­od­sa ­(najrašire­ni­ji svjet­ski la­nac pri­ro­dne i or­gan­ske hra­ne), Fo­od Em­po­ri­u­ma....

- Ja­na je, u re­la­ti­vno kra­tkom ra­zdo­blju, došla do pr­vih, za­pa­že­nih uspje­ha i to nam da­je vje­ru da će­mo usko­ro po­sta­ti naj­bo­lja vo­da u dr­ža­vi. Nje­zi­ne je­din­stve­nost i vr­hun­ska kva­li­te­ta pre­po­zna­te su me­đu po­trošači­ma i da­nas Ja­na na po­li­ca­ma ame­ri­čkih du­ća­na za­u­zi­ma ra­vno­pra­vnu po­zi­ci­ju s osta­lim pre­mi­um uvo­znim vo­da­ma.

Vo­de­ći lju­di Ja­na ­North Ame­ri­ca su­gla­sni su: u New ­Yorku je na­pra­vljen ve­li­ki po­sao, kre­će se u na­pad na osta­tak SAD-a.

Povezani članci
20.05.14 Vijesti
Agrokor koncern sa svojim članicama dosada donirao preko 6 milijuna kuna, donacije se nastavljaju
14.04.14 Promocije
„Na drugi kraj svijeta s pet Jana etiketa“
07.04.14 Promocije
Pronađi igru za tebe!
17.01.14 DOP
Jana otvorila prijavu za humanitarne donacije
14.10.13 Vijesti
Jana na najvećem političkom skupu
01.10.13 Prehrambeni proizvodi
Jamnica Ice Tea postaje Jana Ice Tea
28.06.13 Izvoz
Jedina hrvatska prirodna negazirana mineralna voda priznata u EU
18.04.13 Vijesti
Nova Jana web stranica
26.07.12 Tvrtke i tržišta
Jamnica: Neto dobit 38,8 milijuna kuna
26.04.12 Tvrtke i tržišta
Jamnica: Veći rast rashoda od prihoda
15.02.12 Tvrtke i tržišta
Jamnica: Neto dobit 100,4 milijuna kuna
26.01.12 Istraživanja
Agrokor osvojio najveći broj pobjeda u QUDAL istraživanjima kvalitete
17.08.11 Prehrambeni proizvodi
Uvoz vode pao za trećinu
01.06.11 Promocije
Nova reklamna kampanja Jane
16.03.11 Promocije
Jana o nastupajućem tjednu voda
21.02.11 Promocije
Jana naranča-papaja - novi osvježavajući hit
11.02.11 Tvrtke i tržišta
Agrokoru 20 Best Buy nagrada za proizvode i usluge
29.01.11 Trgovina na malo
Jana na policama bio&bio trgovina
10.01.11 Promocije
Jana na filmskom platnu
04.10.10 Brandovi
Jana osvojila nagradu Trusted Brand
30.09.10 Financije i gospodarstvo
Lučić: Agrokor dogovora mesni biznis u Rusiji
07.09.10 Brandovi
Jani Slovenski oskar za ambalažu
06.09.10 Promocije
Jana junior dočekuje prvašiće u školskim klupama
18.08.09 Promocije
Jana od sada i u pakiranju od 5L
01.07.09 Korisne informacije
Predsjednik Madison Square Garden Sports posjetio Agrokor
07.04.08 Tvrtke i tržišta
Jamnica povećala dobit za 46 posto
03.04.08 Brandovi
Jamnica: Novi čepovi na pakiranjima Jane
06.11.07 Prehrambeni proizvodi
Vodno bogatstvo: Od 30 izdanih koncesija, 16 neiskorišteno
06.07.07 Tvrtke i tržišta
Jamnica: Za dividendu 8,85 milijuna kuna
02.07.07 Tvrtke i tržišta
Jamnica smanjila gubitak
04.04.07 Statistika
Neto dobit Jamnice 35,5 milijuna kuna
31.10.06 Prehrambeni proizvodi
Jamnica i Jana ponovno na listi priznatih voda u EU
29.10.06 Brandovi
Jamnica i Jana uključene na listu priznatih prirodnih mineralnih voda u EU
   
 
 
Tražilica
 
 
Newsletter

Želite li primati
gospodarske novosti
na Vaš e-mail?
Prijavite se odmah!

E-mail:
Anketa